Maya Plisetskaya: Ravel Bolero (Choreography by Maurice Béjart)

Labels: , , ,

Maya Plisetskaya: Ravel Bolero
Choreography by Maurice Béjart