Shlomo Mintz : Histoire du soldat, Part 3 Stravinsky

Labels: ,