Shlomo Mintz : Histoire du soldat, Part 4 Stravinsky

Labels: ,