Shlomo Mintz : Histoire du soldat, Part 2 Stravinsky

Labels: ,