Shlomo Mintz : Histoire du soldat, Part 1 Stravinsky

Labels: ,