Oistrakh, Oborin, Knushevitsky play Taneyev Trio (5/5)

Labels: , , , ,