Igumnov, Oistrakh, Knushevitsky play Tchaikovsky Trio (1/2)

Labels: , , , ,