Oistrakh, Oborin, Knushevitsky play Taneyev Trio (4/5)

Labels: , , , ,