Wang Lei: Dunnan Liu Piano Concerto The Mountain Forest, Wang Yongji

Labels: , ,

Dunnan Liu (b. 1940) (China/USA)
« The Mountain Forest », Piano Concerto (1979)
Pianist : Wang Lei
Conductor: Wang Yongji
Shanghai Philharmonic Orchestra

1- Spring in Forest (6.53)
2- Dialogue between Mountain and Forest (8.01)
3- Festival in Mountain Forest (6.54)