Marc Minkowski: Rameau Platée, Ballet De L'opera Paris

Labels: , ,

Rameau: Platee, Ballet De L'opera Paris-2003 (Marc Minkowski)

Jélyotte in the title-role of Rameau's Platée,...
Jélyotte in the title-role of Rameau's Platée, by Charles-Antoine Coypel c.1745 (Photo credit: Wikipedia)