Evgeny Svetlanov: Aleksandra Pakhmutova Concerto for orchestra

Labels: , , ,

Aleksandra Pakhmutova (b. 1929) (Russia)
Concerto for orchestra (1971)
Conductor: Evgeny Svetlanov