Oistrakh, Oborin, Knushevitsky play Taneyev Trio (2/5)

Labels: , , , ,