Oistrakh, Oborin, Knushevitsky play Taneyev Trio (1/5)

Labels: , , , , ,