Samuil Samosud: Rimsky-Korsakov Kashchei the Immortal

Labels: , , ,

Rimsky-Korsakov: Kashchei the Immortal / Pontryagin, Lisitsian, conductor: Samuil Samosud, 1948