Vitialiy Kitayev: Gennadij Vorobjev Symphony in C minor

Labels: ,

Gennadij Vorobjev (1918-1939) (Russia)
Symphony in C minor (1939)
Conductor: Vitialiy Kitayev

1 (19.05)2 (10.13)
3 (6.02)
4 (11.21)