Roberto Alagna: Nino Rota Parla più piano

Labels: , ,

Roberto Alagna - Parla più piano - (tema amor The Godfather de Nino Rota)