Idil Biret: Chopin The Complete Mazurkas

Labels: ,

İdil Biret plays Chopin
00:00 - Op.6
09:27 - Op.7
İdil Biret
İdil Biret (Photo credit: Küçükçekmece)
20:39 - Op.17
36:34 - Op.24
50:06 - Op.30
01:01:06 - Op.33
01:13:01 - Op.41
01:23:25 - Op.50
01:34:48 - Op.56
01:49:25 - Op.59
02:01:13 - Op.63
02:08:20 - Op.posth.67
02:15:49 - Op.posth.68
02:25:28 - Mazurka Notre Temps
02:31:45 - Mazurka à Emile Gaillard
02:34:26 - Mazurka No.55 - Op.S1 No.2a - in G (BI 16)
02:35:42 - Mazurka No.56 - Op.S1 No.2b - in Bb (BI 16)
02:37:17 - Mazurka No.59 - Op.P2 No.1 - in Bb (BI 73)
02:38:38 - Mazurka No.61 - Op.P2 No.3 - in C (BI 82)
02:40:51 - Mazurka No.63 - Op.7 No.4 - in Ab (first version)
02:42:01 - Mazurka No.64 - Op.A1 No.1 - in D (Mazuerek) (BI 4)