A.B.Michelangeli: Schumann and Liszt Piano Concertos

Labels: , ,

A.B.Michelangeli performing Schumann Piano Concerto op. 54 (1942) and Liszt Piano Concerto no 1 (1939)