Viktor Tretyakov: Shostakovich Violin Concerto 1, Mstislav Rostropovich

Labels: , ,

Viktor Tretyakov performing Shostakovich Violin Concerto 1
Mstislav Rostropovich, conducting