Yuri Bashmet: Giya Kancheli Styx, Valery Gergiev

Labels: , ,


part 2
part 3
part 4

Styx
Composer: Giya Alexandrovich Kancheli
Performer: Yuri Bashmet
Conductor: Valery Gergiev
Orchestra: St Petersburg Maryinsky Theatre Orchestra, St Petersburg Chamber Choir