Oistrakh/Rozhdestvensky: Ravel Tzigane

Labels: , , ,


Ravel, Tzigane; D. Oistrakh (Vln.), G. Rozhdestvensky