Henryk Szeryng - Gluck Melodie, Vsevolod Petrushansky (piano)

Labels: , , , ,