Gidon Kremer: Schnittke Cadenza Beethoven Violin Concerto

Labels: , , ,

Schnittke Cadenza mov 1
Schnittke Cadenza mov 3